تاریخچه مختصر جمعیت افغانی سره میاشت

    برای بار نخست  به اثر ترغیب ومساعی بلدیه ( شاروالی ) شهر کابل بنیاد یک نهاد خیریه بنام مجلس امدادیه ملی در سال 1308 خورشیدی در یک گردهمایی هموطنان خیر اندیش ما در باغ عمومی شهر کابل بخاطر کمک و دستگیری آسیب دیدگان حوادث و سائر مردمان محتاج و نیازمند گذاشته شد.
بعد از سپری شدن سه سال در سال 1311- به اساس تقاضای کنفرانس نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر منعقده هاگ  از دولت افغانستان مجلس امدادیه ملی بنام محراب احمر تغییر نام و در چوکات وزارت مالیه خدمات بشردوستانه را به پیش می برد. پس از مدتی در ساختار وزارت صحت عامه پیوست .
هلال احمر در سال 1330 خورشیدی به اساس فرمان شاه وقت با تدوین اساسنامه که حاوی مکلفیت ها و صلاحیتهای این کانون خیریه بود بعنوان یک ارگان خیریه ملی بیطرف ، مستقل و رضاکار بنام جمعیت افغانی سره میاشت به رسمیت شناخته شد